خط مشی

خط مشی سیستم یکپارچه  (IMS)شرکت سیما فولاد جهان

شرکت سیما فولاد جهان با دامنه کاری تولید انواع مقاطع میلگرد با بهره¬گیری از دانش فنی روز در زمینه صنعت فولاد و خدمت به جامعه فعالیت می¬نماید.

مدیریت و کارکنان شرکت ، به منظور کسب رضایت مشتریان و ذینفعان ، حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست در چارچوب سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) همواره خود را متعهد به موارد زیر می¬دانیم :

  • اصل حاکم بر تمامی فعالیت¬های شرکت را تمرکز بر نیازمندیهای مشتریان و حصول رضایتمندی آنها می¬دانیم.
  • ارتقاء سطح دانش ، فرهنگ و ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی به بعنوان اساسی ترین رکن سازمان با آموزش مستمر و اثر بخش ، اشاعه فرهنگ کار گروهی و توجه به نیازهای کارکنان
  • توجه به انطباق فعالیت¬ها با کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت کارکنان با شناسایی و کنترل جنبه-های زیست محیطی و ریسک¬های ایمنی و بهداشت ، به منظور حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان
  • انطباق با استانداردهای ملی و بین¬المللی ، ارتقاء مستمر سطح کیفیت محصولات و خدمات با شناسایی و کنترل ریسک¬های مدیریتی و کنترل کیفی تولیدات
  • فراهم نمودن محیط کار مناسب و ایجاد مشارکت بین همکاران در تصمیم¬گیری¬های سازمان
  • ایجاد تعامل مناسب با ذینفعان شامل پیمانکاران و ارائه دهندگان برون سازمانی و …
  • الزام ارائه دهندگان برون سازمانی به انطباق با الزامات و نیازمندی¬های تعریف شده سیستم
  • تعیین اهداف و برنامه¬های اجرایی و پایش میزان دستیابی به اهداف بطور مستمر
  • توجه به بهبود مستمر در کلیه فعالیت¬های شرکت

این خط مشی در کل شرکت نشر گردیده و اینجانب ضمن ابراز تعهد و پایبندی به این مدرک ، اهداف کیفی سازمان را در چارچوب آن تعیین و بصورت دوره¬ای در جلسات بازنگری مدیریت ، بازنگری می-نمایم و نیز از کلیه پرسنل انتظار دارم تمامی تلاش خود را در جهت فعالیت در راستای تحقق این خط مشی ، مبذول نمایند.