انواع میلگرد

 

اصطلاحات و تعاریف

میل گرد

محصول فولادی گرم نوردیده به صورت ساده یا آج دار با مقطع گرد که به صورت شاخه ای (مستقیم در

طول معین) یا کلاف (به صورت حلقوی پیوسته) بسته بندی می شود.

قطر اسمی

d

قطر اسمی میل گرد که معادل نمره میل گرد می باشد.

سطح مقطع اسمی

n A

سطح مقطعی معادل سطح دایره یک میل گرد ساده با همان قطر اسمی می باشد.

آج

آج عبارت است از برجستگ یهایی که به صورت طولی (موازی محور می لگرد) و یا عرضی (به هر صورتی غیر

از طولی) روی سطح میل گرد هنگام نورد ایجاد می گردد .

 

طبقه بندی میل گرد های ساده و آج دار

میل گرد ساده س ۲۴۰

میل گرد آج دار مارپیچ (یکنواخت یا دوکی)

آج ۳۴۰

آج ۳۵۰

میل گرد آج دار جناغی (یکنواخت یا دوکی)

آج ۴۰۰

آج ۴۲۰

میل گرد آج دار مرکب ( دوکی)

آج ۵۰۰

آج ۵۲۰

 

میل گردهای آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ با نام تجاری A2

در این میل گردها آج های عرضی بصورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی یا دوکی

شکل مارپیچ در دو طرف آج طولی با زاویه ۴۰ درجه تا و شامل ۷۰ درجه

آج میل گردهای آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ یکنواخت

آج میل گردهای آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ دوکی

آج میل گردهای آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ یکنواخت نام تجاری A3                 

در این میل گردها آج های عرضی بصورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی یا دوکی

شکل در دو طرف آج طولی و به صورت دو نیم مارپیچ غیر هم جهت در دو نیمه طولی میل گرد با زاویه ۴۰

درجه تا و شامل ۷۰ درجه

  آج میل گردهای آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ یکنواخت

 

آج میل گردهای آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ دوکی

میل گردهای آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰

در این میل گردها آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مارپیچ به شکل

هفت – هشت و با زاویه ۳۵ درجه تا و شامل ۷۵ درجه مطابق شکل ۹ بوده و ویژگی هندسی آن باید مطابق

جدول ۷ باشد.

   آج میل گردهای آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰ مرکب

 

انواع محصولات:

آج میلگرد آج۳۴۰ و آج۳۵۰ یکنواخت با نام تجاری A3

آج میلگرد آج۳۴۰ وآج ۳۵۰  دوکی با نام تجاری A3

(در سایزهای۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸-۳۲)

 

آج میلگرد آج ۴۰۰ وآج ۴۲۰ یکنواخت  بانام تجاری  A2

آج میلگرد آج ۴۰۰ و آج۴۲۰ دوکی  بانام تجاری  A2

(در سایزهای۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸-۳۲)

 

تفاوت میل گرد A2,A3 در شکل ظاهری (نوع آج ها ) خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی است.

طبق گواهینامه استاندارد شرکت سیما فولاد مجاز به تولید میلگرد A3 در سایزهای مختلف دارد.