رافینگ

Array

رافینگ

خلاصه فرآیند تولید:

یا شرکت های معتبر وتایید صلاحیت شده درسایزهای  و    ازسالن ذوب مجموعه۵SPمواداولیه(بیلت)مصرفی این شرکت با گرید

۱۵۰*۱۵۰  و  ۱۲۵*۱۲۵    شده تهیه و قبل از تخلیه در شرکت از لحاظ شکل ظاهری (عیوب حاصل از ریخته گری) وآنالیز شیمیایی کنترل می شوند، درصورت عدم مغایرت با استانداردهای تعریف شده درانبار مواداولیه تخلیه وآماده شارژ درکوره پیشگرم میشوند.

بیلت های تخلیه شده تا طول ۴متر برش خورده که پس از شارژ درکوره تا دمای ۱۲۰۰درجه حرارت داده شده وآماده فرآیند نورد میشوند.

پس از فرآیند نورد، جهت بهبود خواص مکانیکی محصول وتولید میلگرد با  عملیات ترمکس روی میلگرد انجام شدهAJ400(A3) گرید

که باعث بهبود خواص مکانیکی میلگرد تولیدی میگردد.در کلیه مراحل تولید محصول نمونه گیری شده و از نظر شکل ظاهری ابعاد و خواص مکانیکی کنترل میشود.

کلیه محصولات تولیدی این شرکت دارای شناسنامه محصول که شامل نتایج تستهای شسمیایی و مکانیکی انجام شده روی محصول،تاریخ تولید،شماره بندیل،وزن و طول محصول میباشد.

 

 

 

 

chemical composition(%)            آنالیز شیمیایی مواد اولیه
Fe c si mn p s cr
Base ۳۰-۳۷ ۰.۱۸-۰.۲۵ ۰.۶۰-.۸۰ ۰.۰۳۰-۰.۰۴۰ .۰۲۰-.۰۴۰ ۰.۰۵-۰.۱

 

 

Category: سیما فولاد

Array